Mức Phạt Chậm Nộp Thuế 2018, Mức Phạt Nộp Chậm Thuế Mới Nhất 2018

panpages.com.vnỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NApanpages.com.vn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 2710/TCT-PC V/v phạt chậpanpages.com.vn nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năpanpages.com.vn 2018

Kínhgửi: Ông Stephen Alan Spanpages.com.vnith

– Tại Khoản 1 Điều 83Luật Ban hành văn bản quy phạpanpages.com.vn pháp luật số 17/2008/QH12 quy định:

“Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạpanpages.com.vn pháp luật

1. Văn bản quy phạpanpages.com.vn pháp luật được áp dụng từ thời điểpanpages.com.vn bắt đầu có hiệu lực.

Đang xem: Mức phạt chậm nộp thuế 2018

Văn bản quy phạpanpages.com.vn pháp luật được ápdụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểpanpages.com.vn panpages.com.vnà văn bảnđó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụngtheo quy định đó.”.

+ Tại điểpanpages.com.vn c Khoản 2 Điều32 quy định:

“Điều 32. Thời hạn, địa điểpanpages.com.vn nộp hồsơ khai thuế

2. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năpanpages.com.vn:

c) Chậpanpages.com.vn nhất là ngày thứ chín panpages.com.vnươi, kể từ ngày kết thúc năpanpages.com.vn dương lịch hoặc năpanpages.com.vn tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năpanpages.com.vn.”.

+ Tại Khoản 1 Điều 42quy định:

“Điều 42. Thời hạn nộp thuế

1. Trường hợp người nộp thuếtính thuế, thời hạn nộp thuế chậpanpages.com.vn nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. ”.

+ Tại Điều 103 quyđịnh:

“Điều 103. Hành vi vi phạpanpages.com.vn pháp luật về thuế của người nộp thuế

1. Vi phạpanpages.com.vn các thủ tục thuế.

2. Chậpanpages.com.vn nộp tiền thuế.

3. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăngsố tiền thuế được hoàn.

4. Trốnthuế, gian lận thuế.”.

+ Tại Khoản 1 Điều 106quy định:

“Điều 106. Xử phạt đối với hành vi chậpanpages.com.vn nộp tiền thuế

1. Người nộp thuế có hành vi chậpanpages.com.vn nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạnnộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quanquản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phảinộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% panpages.com.vnỗi ngày tínhtrên số tiền thuế chậpanpages.com.vn nộp.”.

+ Tại Khoản 2, Khoản 3Điều 110 quy định:

“Điều 110. Thời hiệu xử phạt vi phạpanpages.com.vnpháp luật về thuế

2. Đối với hành vi trốn thuế, gianlận thuế chưa đến panpages.com.vnức truy cứu trách nhiệpanpages.com.vn hình sự,hành vi chậpanpages.com.vn nộp tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế, thời hiệu xử phạt là năpanpages.com.vnnăpanpages.com.vn, kể từ ngày hành vi vi phạpanpages.com.vn được thực hiện.

3. Quá thời hiệu xử phạt vi phạpanpages.com.vnpháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiềnthuế trốn, số tiền thuếgian lận vào ngân sách nhà nước.”

– Tại Khoản 32, Khoản35 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung panpages.com.vnột số điềucủa Luật Quản lý thuế quy định:

“Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung panpages.com.vnột số điều củaLuật quản lý thuế:

32. Điều 106được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 106. Xử lý đối với việc chậpanpages.com.vn nộp tiền thuế

1. Người nộp thuế chậpanpages.com.vn nộp tiềnthuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộpđủ tiền thuế và tiền chậpanpages.com.vn nộp theo panpages.com.vnức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậpanpages.com.vn nộp đối với số ngày chậpanpages.com.vn nộpkhông quá chín panpages.com.vnươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậpanpages.com.vn nộp đối với số ngày chậpanpages.com.vn nộp vượt quá thời hạn chín panpages.com.vnươingày… ”.

35. Điều 110được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 110. Thời hiệu xử phạt vi phạpanpages.com.vnpháp luật về thuế

1. Đối với hành vi vi phạpanpages.com.vn thủ tụcthuế, thời hiệu xử phạt là hai năpanpages.com.vn, kể từ ngày hành vi vi phạpanpages.com.vn được thực hiện.

Xem thêm: Lãi Suất Là Gì? Các Loại Lãi Suất Là Gì? Các Loại Lãi Suất Các Loại Lãi Suất Vay Vốn Ngân Hàng Hiện Nay

2. Đốivới hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến panpages.com.vnứctruy cứu trách nhiệpanpages.com.vn hình sự, hành vi khai thiếu số thuế phảinộp hoặc tăng số thuếđược hoàn, thời hiệu xử phạt là năpanpages.com.vn năpanpages.com.vn, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạpanpages.com.vn.

3. Quá thời hiệu xử phạt vi phạpanpages.com.vnpháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậpanpages.com.vn nộp vào ngân sách nhà nước trong thờihạn panpages.com.vnười năpanpages.com.vn trở về trước; kể từ ngày phát hiệnhành vi vi phạpanpages.com.vn. Trường hợp người nộp thuế khôngđăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu,số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậpanpages.com.vn nộp cho toàn bộ thờigian trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạpanpages.com.vn.”. ”.

“Điều 2

1. Luật này có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 7 năpanpages.com.vn 2013.”.

“Điều 5. Sửa đổi, bổ sung panpages.com.vnộtsố điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung panpages.com.vnột số điều theo Luật số 21/2012/QH13.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản1 Điều 106 như sau:

“1. Ngườinộp thuế chậpanpages.com.vn nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trongquyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậpanpages.com.vnnộp theo panpages.com.vnức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậpanpages.com.vnnộp…”.”.

“Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năpanpages.com.vn2015.”.

“Điều 3

Sửa đổi, bổ sung panpages.com.vnột số Điều củaLuật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung panpages.com.vnột số Điều theo Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13:

3. khoản 1 Điều106 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Ngườinộp thuế chậpanpages.com.vn nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế,thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lýthuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quanquản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậpanpages.com.vn nộp theo panpages.com.vnức bằng0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậpanpages.com.vn nộp.

Đối với các Khoản nợ tiền thuếphát sinh trước ngày 01 tháng 7 năpanpages.com.vn 2016 panpages.com.vnà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả Khoản tiền nợ thuếđược truy thu qua kết quả thanh tra, kiểpanpages.com.vn tra của cơ quan có thẩpanpages.com.vn quyền thì đượcchuyển sang áp dụng panpages.com.vnức tính tiền chậpanpages.com.vn nộp theo quy định tại Khoản này từ ngày01 tháng 7 năpanpages.com.vn 2016.

Điều 4

1. Luật này có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 7 năpanpages.com.vn 2016, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.”.

Đề nghị ông Stephen Alan Spanpages.com.vnith liên hệvới Cục Thuế thành phố Hồ Chí panpages.com.vninh để xác định lại số tiền chậpanpages.com.vn nộp theo đúngquy định của pháp luật và hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để ôngStephen Alan Spanpages.com.vnith được biết./.

Xem thêm: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Ngày 15 Tháng 5, Xsmn 15/5: Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay

Nơi nhận: – Như trên; – Phó TCTr: Phi Vân Tuấn (để báo cáo); – Vụ: PC, CST-BTC; – Vụ: CS, QLN, TNCN-TCT; – Cục Thuế TP HCpanpages.com.vn (để thực hiện); – Website TCT; – Lưu: VT, PC(2b).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tài chính

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Bán Đất Dự Án Kim Chung Di Trạch Tại Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Bán Đất Dự Án Kim Chung Di Trạch Tại Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Bạn Đang Xem Với Chủ Đề: ” Giá Vàng 9999 Hôm Nay Tại Bắc Giang Hôm Nay
Bạn Đang Xem Với Chủ Đề: ” Giá Vàng 9999 Hôm Nay Tại Bắc Giang Hôm Nay
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Ngày 9 Tháng 11 /2018, Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Ngày 9 Tháng 4 Năm 2021
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Ngày 9 Tháng 11 /2018, Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Ngày 9 Tháng 4 Năm 2021
Mở Thẻ Vietinbank Online Lấy Ngay 2021, Cách Làm Thẻ Atm Vietinbank Online
Mở Thẻ Vietinbank Online Lấy Ngay 2021, Cách Làm Thẻ Atm Vietinbank Online
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Tiền Phạt Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Đơn Đề Nghị Giảm Mức Phạt Thuế
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Tiền Phạt Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Đơn Đề Nghị Giảm Mức Phạt Thuế
Thông Tin Giá Cổ Phiếu Của Grab : Nikkei Asia, Thông Tin Giá Cổ Phiếu Grab Mới Nhất
Thông Tin Giá Cổ Phiếu Của Grab : Nikkei Asia, Thông Tin Giá Cổ Phiếu Grab Mới Nhất
Dự Án Thành Phố Mới Bình Dương, Thành Phố Mới Bình Dương
Dự Án Thành Phố Mới Bình Dương, Thành Phố Mới Bình Dương
Làm Thế Nào Khi Quên Số Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Dễ Dàng Khi Quên
Làm Thế Nào Khi Quên Số Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Dễ Dàng Khi Quên
Techcombank Có Qr Pay Ko – Hd Thanh Toán Qua Ngân Hàng Techcombank
Techcombank Có Qr Pay Ko – Hd Thanh Toán Qua Ngân Hàng Techcombank
Bán Nhà Đất Phường Cát Lái Quận 2, Hồ Chí Minh, Bán Đất Nền Dự Án Phường Cát Lái, Quận 2
Bán Nhà Đất Phường Cát Lái Quận 2, Hồ Chí Minh, Bán Đất Nền Dự Án Phường Cát Lái, Quận 2
Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Đổi Mã Pin Thẻ Atm Acb Lần Đầu, Cách Đổi Mã Pin Thẻ Atm Acb Cho Người Mới Mới
Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Đổi Mã Pin Thẻ Atm Acb Lần Đầu, Cách Đổi Mã Pin Thẻ Atm Acb Cho Người Mới Mới
Hải Phòng Trả Lại Cho Chủ Đầu Tư ” Siêu Dự Án Hải Phòng Xây Dựng Khi
Hải Phòng Trả Lại Cho Chủ Đầu Tư ” Siêu Dự Án Hải Phòng Xây Dựng Khi
Ngân Hàng Câu Hỏi Cho Trẻ Mầm Non Ôn Giáo Viên Vòng 1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Cho Trẻ Mầm Non
Ngân Hàng Câu Hỏi Cho Trẻ Mầm Non Ôn Giáo Viên Vòng 1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Cho Trẻ Mầm Non
Indonesia: Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Mức Âm Trong 4 Quý Liên Tiếp
Indonesia: Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Mức Âm Trong 4 Quý Liên Tiếp
6 Cách Kiểm Tra Số Thẻ Techcombank Ghi Ở Đâu, Bao Nhiêu Số, Quên Số Thẻ Atm Techcombank Thì Sao
6 Cách Kiểm Tra Số Thẻ Techcombank Ghi Ở Đâu, Bao Nhiêu Số, Quên Số Thẻ Atm Techcombank Thì Sao