Bài Tập Kế Toán Chứng Khoán Kinh Doanh, Bài Tập Định Khoản Kế Toán Doanh Thu

*

11 Bài tập kế toán hoạt động đầu tư tài chínhDưới đây là danh sách 11 Bài tập kế toán hoạt động đầu tư tài chính cực hay dành cho dân kế toán. Có đáp án lời giải cho bạn nào có nhu cầu kiểm tra khả năng của minh

1. Ngày 5 chi tiền mặt mua kỳ phiếu NH số tiền theo mệnh giá là lO.OOO.OOOđ – kỳ hạn 6 tháng dự kiến nắm giữ đến ngày đáo hạn, lãi suất 1 %/tháng và được lãnh một lần ngay sau khi mua kỳ phiếu
2. Ngày 10 chi tiền mặt mua 20 cổ phiếu của công ty X để đầu tư dài hạn, mệnh giá l.OOO.OOOđ/cổ phiếu với giá chuyển nhượng 1,200.000đ/cổ phiếu; và giá mua phần cổ tức của năm cổ phiếu chưa nhận cổ tức, trị giá 1 lO.OOOđ/cổ phiếu.

Đang xem: Bài tập kế toán chứng khoán kinh doanh

4. Công Ty M đã nhận được bằng tiền mặt phần cổ tức của năm cổ phiếu chưa nhận cổ tức, trị giá 120.000đ/cổ phiếu.
2. Tháng 3/X+l, chuyển nhượng một số trái phiếu đã đầu tư tháng 7/X, thu bằng tiền mặt 14 triệu, giá gốc 15 triệu.
3. Tháng 4/X+l, Công Ty mua thêm một số cổ phiếu để đầu tư dài hạn bằng tiền mặt với giá gốc là 10 triệu.
4. Tháng 12/X+l, kiếm kê giá gốc các cổ phiếu công ty đang nắm giữ là 45 triệu, lập dự phòng giảm giá 5%.

Bài 3Tại một doanh nghiệp có các hoạt động đầu tư như sau (Đvt: Đồng):

Mua trái phiếu kho bạc có mệnh giá 10.000.000, kỳ hạn một năm, lãi suất 17%/năm được thanh toán toàn bộ ngay lúc mua. Trái phiếu này được doanh nghiệp mua bằng tiền mặt.Mua 500 cổ phiếu thường có mệnh giá 100.000/cổ phiếu; giá mua thực tế là 120.000/cố phiếu. Doanh nghiệp thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt và là nhà đầu tư thiểu số.Đến hạn thanh toán một trái phiếu có mệnh giá 5.000.000, kỳ hạn sáu tháng, lãi suất 16,5%/năm, tiền lãi thanh toán một lần khi đến hạn. Doanh nghiệp nhập quỹ tiền mặt toàn bộ tiền gốc và lãi.Mua trái phiếu chính phủ có mệnh giá 50.000.000, kỳ hạn năm năm, lãi suất 17,5%/năm. Lãi được nhận định kỳ hàng năm. Trái phiếu được mua băng TGNH.

Yêu cầu:

Định khoản tài liệu trênPhản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản.

Bài 4Có tài liệu về đầu tư liên doanh (cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát) tại một doanh nghiệp như sau:

Góp vốn liên doanh bằng ngoại tệ: chuyển 5.000 USD từ tài khoản “tiền gởi ngân hàng” để làm vốn góp liên doanh. Thời điểm góp vốn, tỷ giá thanh toán là 20.030 VND/USD, tỷ giá xuất ngoại tệ là 20.105 VND/USD.Góp vốn liên doanh bằng một số vật liệu. Trị giá vật liệu xuất là 10.000.000, trị giá vật liệu được định giá khi góp vốn là 9.500.000.Góp vốn liên doanh bằng một TSCĐ hữu hình có nguyên giá là 70.000.000, đã hao mòn là 12.000.000, trị giá vốn góp được xác định đối với TSCĐ là 56.000.000.Khoản lãi liên doanh được chia là 2.000.000, trong đó đã nhận được bằng tiền mặt (VND) về nhập quỹ là 1.000.000, số còn lại được bổ sung vào vốn góp.Chi phí phát sinh để thực hiện hoạt động liên doanh bao gồm:Chi phí được chi trà bằng tiền mặt (VND): 1.200.000Nhiên liệu xuất sử dụng có trị giá: 650.000

Yêu cầu:

Định khoản tài liệu trênPhản ánh tình hình trên vào so đồ tài khoản.

Bài 5Công ty Happy trong năm X, có một số nghiệp vụ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính như sau:

Ngày 10/1: Dùng TGNH để mua tín phiếu kho bạc, kỳ hạn một năm, trị giá 40 triệu đồng, lãi suất 18%/năm. Lãi suất được trả hàng tháng, bắt đầu nhận từ tháng này.Ngày 15/1: Chi tiền mặt để mua một kỳ phiếu do NH phát hành, số tiền 40 triệu, kỳ hạn một năm, lãi lãnh ngay một lần khi mua, lãi suất 1,4%/thángNgày 20/1: Doanh nghiệp chi tiền mặt mua cổ phiếu của công ty REE (Công ty CP cơ điện lạnh) mục đích bán lại, mệnh giá cổ phiếu lO.OOOđ/CP, giá mua = 80.000 đồng/cp, mua 1.000 cổ phiếu, chi phí hoa hồng môi giới là 1% trên giá trị cổ phiếu được trả bằng tiền mặt cho công ty chứng khoán SG.Ngày 25/1: Công ty dùng TGNH mua cổ phiếu của công ty AGF (Công ty CPXNK An Giang) mục đích để tham gia vào việc quản trị và điều hành công ty AGF, mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đ/cp, giá mua: 40.000 đồng, mua 21.000 cổ phiếu, chi phí hoa hồng môi giới là 1,5% trên giá trị cổ phiếu mua, được trả bằng tiền gởi ngân hàng cho công ty chứng khoán SG.

Xem thêm: Kết Quả Xổ Số 14 Tháng 4 /4, Kết Quả Xổ Số Ngày 14 Tháng 4 Năm 2021

5. Vào ngày 30/6: Theo quyết định của HĐQT, cổ tức tạm chia sáu tháng đầu năm của công ty REE là 500 đồng/CP, doanh nghiệp đã nhận bằng TGNH. Đối với công ty AGF, cổ tức tạm chia sáu tháng đầu năm là 300 đồng/CP nhận bằng tiền và nhận bằng cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 100:15 (100 cổ phiếu nắm giữ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm). Tuy nhiên, phần cổ tức nhận bằng tiền chưa nhận được.

Yêu cầu:

Định khoản tài liệu trênPhản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản.

Bài 6Tình hình đầu tư của công ty A vào các công ty khác như sau:

Dùng TGNH mua 200.000 cổ phần của công ty X, giá mua theo mệnh giá: ÍOO.OOOđ/cổ phần. Chi phí phát sinh khi mua cổ phần của công ty X gồm: phí môi giới, tư vấn: 0.1% mệnh giá, được trả bằng tiền mặt. Sau khi mua cổ phần của công ty X, công ty A chiếm giữ 60% quyền biểu quyết ở công ty X.Dùng tiền mặt mua 100.000 cổ phần của công ty Y, giá mua theo mệnh giá 50.000đ/cổ phần. Chi phí phát sinh liên quan đến việc mua cổ phần của công ty Y là 0,05% mệnh giá chưa thanh toán. Sau khi mua cổ phần của công ty Y, công ty A nắm giữ 30% quyền biểu quyết ở công ty Y.Vay dài hạn ngân hàng ACB để mua 10.000 cổ phần của công ty z, mệnh giá: lOO.OOOđ/cổ phần, giá mua 1 lO.OOOđ/cồ phần. Sau khi mua cố phần của công ty z, công ty A nấm giữ quyền kiểm soát ở công ty z.Kết quả đầu tư vào các công ty khác của công ty A vào cuối năm như sau:

a. Công ty X: cổ tức được chia 10% số tiền bỏ ra đầu tư ban đầu, sẽ nhận bằng chuyển khoản nhưng chưa nhận được.

Công ty Y: cổ tức được chia 15% mệnh giá cổ phiếu, nhận bằng cổ phiếu.Công ty Z: cổ tức nhận được 8% giá mua cổ phiếu lúc đầu, đã thu được bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

Định khoản tài liệu trênPhản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản.

Bài 7Tại công ty B có tài liệu như sau:

Cuối niên độ, kế toán xác định giá thị trường của cổ phiếu thương mại mà công ty đã mua của công ty X là 90.000đ/cổ phiếu. Công ty B tiến hành lập dự phòng cho số cổ phiếu trên, biết giá mua cổ phiếu trước đây là lOO.OOOđ/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đã mua là 1.000 cổ phiếu.Bán 100 cổ phiếu M (cổ phiếu thương mại) mệnh giá 1.000.000 đồng, giá mua trước đây (giá gốc) của cổ phiếu này là 1.000.000 đồng, giá bán là 900.000 đ/cổ phiếu. Thu toàn bộ tiền bán bằng chuyển khoản.Bán 200 cổ phiếu N (cổ phiếu thương mại), mệnh giá là 2.000.000 đồng, giá gốc của cổ phiếu này là 2.200.000 đồng, giá bán là 2.300.000đ/cổ phiếu. Thu toàn bộ tiền bán cổ phiếu bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

Định khoản tài liệu trênPhản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản.

Bài 8Công ty T&T có tình hình các khoản đầu tư đầu tháng 12 như

sau:

– SD.TK 228: 500.000.000d gồm 1.000 cổ phiếu công ty A trị giá 100.000.000d và 8.000 cổ phiếu công ty z trị giá 400.000.000d

– SD.TK 128: 50.000.000đ gồm 50 kỳ phiếu Ngân hàng EAB mệnh giá l.OOO.OOOđ/tờ, thời hạn thanh toán sáu tháng, trả lãi định kỳ hàng tháng, lãi suất 0,875%/tháng

Trong tháng 12 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Ngày 01/12: Chi tiền gửi ngân hàng mua kỳ phiếu (mục đích nắm giữ đến ngày đáo hạn) thời hạn 12 tháng của ngân hàng ACB phát hành, số tiền 10.000.000d. lãi suất 15,5%/năm, thu lãi một lần khi mua.Ngày 15/12: Mua một số trái phiếu chính phủ bằng tiền mặt 25.000.000đ, thời hạn thanh toán 5 năm, lãi suất 16%/năm. Lãi lãnh hàng năm.Ngày 16/02: Nhận thông báo của công ty A về số lãi được chia 9 tháng đầu năm với mức lãi 12%.Ngày 20/12: Chuyển nhượng 500 cổ phiếu đang nắm giữ của công ty A cho công ty X với giá 100.000.000d, và yêu cầu X chuyển số tiền này vào kho bạc nhà nước, để thanh toán tiền công ty T&T đã mua một số trái phiếu kho bạc thời hạn 5 năm với mệnh giá tương đương. Chi phí môi giới chuyển nhượng cổ phiếu cho X đã chi bằng tiền mặt 2.000.000đ.Ngày 22/12: Nhận giấy báo của Ngân hàng EAB báo đã chuyển lãi định kỳ tháng 12 của số kỳ phiếu ngân hàng này vào tài khoản tiền gửi của T&T.Ngày 31/12: Đen thời hạn thu nợ khách hàng K, số tiền 180.000.000d, khách hàng không có khả năng thanh toán bằng tiền mặt, nên đã đề nghị thanh toán số tiền trên bằng một số kỳ phiếu ngân hàng ACB phát hành từ ngày 01/11, thời hạn 12 tháng, lãi trả trước với lãi suất 15,5%, mệnh giá 200.000.000d.

Xem thêm: Cổ Phiếu Nhỏ Tiềm Năng 2021 Không Thể Thiếu Trong Danh Mục Đầu Tư Của Bạn

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Bài 9Tại doanh nghiệp T cuối năm 201x có tình hình đầu tư cổ phiếu (để hưởng cổ tức) như sau: (Đvt: Đồng)

See more articles in category: Chứng khoán

About Sơn Nguyễn

Sinh viên FPT poly

Sale off:

Best post: