SỞ NỘI VỤ CAO BẰNG

Business Listing
34 Đàm Quang Trung, Thị Xã Cao Bằng
 • Lưu

Văn phòng Chính phủ

 • Giới thiệu về chúng tôi
  -
 • Nhiệm vụ
  Nhiệm vụ

  + Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

  + Thẩm định hoặc tham gia thẩm định đề án thành lập, giải thể các doanh nghiệp nhà nước theo phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.