UBND Thành Phố Đông Hà Ban Quản Lý Thoát Nước, Thu Gom Và Xữ Lý Nước Thải

Business Listing
68C, Quốc Lộ 9, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
  • Tel & Fax (84-53) 352 1123
  • Lưu